Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 26: Cho hai điểm A(2, 3, -1) và B(1, 2, 4) và ba phương trình sau:

Câu 26:

Cho hai điểm A(2, 3, -1) và B(1, 2, 4) và ba phương trình sau:

Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. Chỉ (I) là phương trình của đường thẳng AB.

B. Chỉ (III) là phương trình của đường thẳng AB.

C. Chỉ (I) và (II) là phương trình của đường thẳng AB.

D. Cả (I), (II) và (III) đều phương trình của đường thẳng AB.

Lời giải:

Đường thẳng AB đi qua A(2; 3; -1) và B(1; 2; 4) có vectơ chỉ phương là AB→=(-1; -1;5) nên đường thẳng AB có phương trình là:

hoặc AB còn có phương trình là:

Vậy chọn D.