Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 25: Viết phương trình tham số, chính tắc (nếu có) của các đường thẳng sau đây: a) Đường thẳng đi qua điểm (4, 3, 1) và song song với đường thẳng có phương trình:

Câu 25:

Viết phương trình tham số, chính tắc (nếu có) của các đường thẳng sau đây:

a) Đường thẳng đi qua điểm (4, 3, 1) và song song với đường thẳng có phương trình:

b) Đường thẳng đi qua điểm(-2, 3, 1) và song song với đường thẳng có phương trình:

Lời giải:

a) Vì hai đường thẳng song song có cùng vectơ chỉ phương nên đường thẳng cần tìm đi qua điểm (4, 3, 1) và nhận vectơ chỉ phương của đường thẳng đã cho là \(\vec{u}\)=(2,-3,2) là vectơ chỉ phương.

Vậy đường thẳng đã có phương trình tham số là:

Và có phương trình chính tắc là:

b) Tương tự câu a, ta có đường đi qua (-2, 3, 1) và song song với đường thẳng:

có phương trình tham số là:

Và phương trình chính tắc là: