Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 25: Đáy của một hình hộp là một hình thoi có cạnh bằng 6 cm và góc nhọn bằng 45 độ, cạnh bên hình hộp dài 10 cm, tạo với mặt phẳng đáy một góc 45 độ. Khi đó thể tích của hình hộp là:

Câu 25:

Đáy của một hình hộp là một hình thoi có cạnh bằng 6 cm và góc nhọn bằng , cạnh bên hình hộp dài 10 cm, tạo với mặt phẳng đáy một góc . Khi đó thể tích của hình hộp là:

A. 124 √3    B. 180    C. 120 √2    D. 18 √3

Lời giải:

=sin⁡=36√2/2

h=10.=5 √2 cm

=>V=S.h=180 .

Chọn B