Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 25: Đáy của một hình hộp là một hình thoi có cạnh bằng 6 cm và góc nhọn bằng 45 độ, cạnh bên hình hộp dài 10 cm, tạo với mặt phẳng đáy một góc 45 độ. Khi đó thể tích của hình hộp là:

Câu 25:

Đáy của một hình hộp là một hình thoi có cạnh bằng 6 cm và góc nhọn bằng 450, cạnh bên hình hộp dài 10 cm, tạo với mặt phẳng đáy một góc 450. Khi đó thể tích của hình hộp là:

A. 124 \(\sqrt{3}\) cm3   B. 180 cm3   C. 120 \(\sqrt{2}\) cm3   D. 18 \(\sqrt{3}\) cm3

Lời giải:

Sđáy=62sin⁡450=36\(\sqrt{2}\)/2 cm2

h=10.sin450=5 \(\sqrt{2}\) cm

=>V=S.h=180 cm3

Chọn B