Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 25: Cho đường thẳng d: x=2t; y=1-t; z=2+t. Phương trình nào sau đây cũng là phương trình của đường thẳng d?

Câu 25:

Cho đường thẳng

Phương trình nào sau đây cũng là phương trình của đường thẳng d?

Lời giải:

Đường thẳng d đi qua M(0; 1; 2) và vectơ chỉ phương \(\vec{u}\)=(2; -1;1) nên d có phương trình tham số là

đường thẳng d còn đi qua điểm M’(4; -1; 4) ứng với t = 2 và có vectơ chỉ phương \(\vec{u'}\)=(-2;1; -1)

nên Phương trình tham số của d còn viết dưới dạng:

Vậy chọn B