Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 24: Một khối lăng trụ có các cạnh đáy bằng 19, 20, 37, đường cao của khối lăng trụ bằng trung bình cộng của các cạnh đay. Khi đó thể tích của khối lăng trụ là:

Câu 24:

Một khối lăng trụ có các cạnh đáy bằng 19, 20, 37, đường cao của khối lăng trụ bằng trung bình cộng của các cạnh đay. Khi đó thể tích của khối lăng trụ là:

A. 2888   B. 125 \(\sqrt{2^3}\)   C. 1123   D. 4273

Lời giải:

Chọn A