Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 24: Một khối hộp chữ nhật nội tiếp trong một khối trụ, ba kích thước của hình hộp chữ nhật a, b, c. thể tích của khối trụ là:

Câu 24:

Một khối hộp chữ nhật nội tiếp trong một khối trụ, ba kích thước của hình hộp chữ nhật a, b, c. thể tích của khối trụ là:

Lời giải:

Nếu đường cao là c thì thể tích

Nếu đường cao là b thì

Nếu đường cao là a thì

Chọn D