Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 24: Cho mặt phẳng (α): x+3y+z+1=0 và đường thẳng d: x=1+t; y=2-t; z=2-3t

Câu 24:

Cho mặt phẳng (α): x+3y+z+1=0 và đường thẳng

Tọa độ giao điểm A của d và (α) là:

A. A(3; 0; 4)   B. A(3; -4; 0)

C. A(-3; 0; 4)   D. A(3; 0; -4)

Lời giải:

Thay x, y, z ở Phương trình của d vào Phương trình của (α) ta được:

1+t+3(2-t)+2-3t+1=0 <=> -5t+10=0 <=> t = 2

Thay t = 2 vào phương trình d ta được

Vậy chọn D.

Câu hỏi tự kiểm tra

Câu 24:

Câu hỏi trắc nghiệm