Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 23: d1: (x-1)/1=y/2=(z-3)/3 và d2: x=2t; y=1+4t; z=2+6t

Câu 23:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. , cắt nhau   

B. , trùng nhau

C. //   

D. , chéo nhau

Lời giải:

đi qua (1;0;3) có vectơ chỉ phương là →=(1;2;3)

đi qua (0;1;2) có vectơ chỉ phương là →=(2;4;6)

Ta thấy → và → cùng phương, chứng tỏ song song hoặc trùng nhau. Mặt khác điểm (1;0;3) không thuộc (). Vậy // .

Vậy chọn C.