Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 23: Cho khối 12 mặt đều H có thể tích V và diện tích của mỗi mặt của nó bằng S. Khi đó tổng các khoảng cách từ một điểm bên trong cua H đến các mặt của nó là:

Câu 23:

Cho khối 12 mặt đều H có thể tích V và diện tích của mỗi mặt của nó bằng S. Khi đó tổng các khoảng cách từ một điểm bên trong cua H đến các mặt của nó là:

Lời giải:

Chia khối 12 mặt đều H thành 12 hình chóp tam giác có đỉnh là M, bên trong H đáy là 1 mặt của H.

Gọi ,,,… thể tích của 12 hình chóp tam giác đều trên, ,,… là chiều cao của chúng (khoảng cách từ M đến các mặt).

Ta có:

Chọn C