Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 22: Cho mặt phẳng (P): mx+y+(n-2)z+m+2=0. Với mọi m, n mặt phẳng (P) đi qua điểm cố định

Câu 22:

Cho mặt phẳng (P): mx+y+(n-2)z+m+2=0. Với mọi m, n mặt phẳng (P) đi qua điểm cố định:

A. (1; 2; 0)   B. (2; 1; 0)   C. (0; 1; -2)   D. (-1; -2; 0)

Lời giải:

Gọi (,,) là điểm cố định của mp(P)

Khi đó: ++(n-2) +m+2=0 đúng với ∀m,n

<=> m(+1)++nz_0-+2=0 đúng với ∀m,n

=> (-1;-2;0)

Vậy chọn D