Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 21: Cho mặt phẳng (P) có chứa phương trình x – y – 1 = 0. Điểm H(2; -1; -2) là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ O lên một mặt phẳng (Q). Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng:

Câu 21:

Cho mặt phẳng (P) có chứa phương trình x – y – 1 = 0. Điểm H(2; -1; -2) là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ O lên một mặt phẳng (Q). Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng:

A. 300   B. 450   C. 600   D. 900

Lời giải:

Vì mp(Q) chứa điểm H là hình chiếu vuông góc của O nên mp(Q) đi qua H và nhận \(\overrightarrow{O H}\)=(2; -1; -2) làm vectơ pháp tuyến, nên mp(Q) có góc giữa (P) và (Q) được xác định theo công thức:

Vậy chọn B.