Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 20: Tìm khoảng cách giửa hai mặt phẳng:Ax+By+Cz+D=0 và Ax+By+Cz+D'=0 với D ≠ D'

Câu 20:

Tìm khoảng cách giửa hai mặt phẳng:

Ax+By+Cz+D = 0 và Ax+By+Cz+D' = 0 với D ≠ D'

Lời giải:

Ta nhận thấy hai mặt phẳng đã cho song song với nhau, nên khoảng cách giữa 2 mặt phẳng là khoảng cách từ 1 điểm M bất kì đến mặt phẳng kia.

Giả sử điểm M(xo, yo, zo) thuộc mặt phẳng: Ax + By + Cz + D = 0 ta có khoảng cách cần tìm là: