Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 20: Mặt phẳng (P) chứa Oz và điểm A(2, - 3, 5) có phương trình là:

Câu 20:

Mặt phẳng (P) chứa Oz và điểm A(2, - 3, 5) có phương trình là:

A. 2x + 3y = 0   B. 2x – 3y = 0

C. 3x + 2y = 0   D. 3x – 2y + z = 0

Lời giải:

Mặt phẳng (P) chứa Oz và điểm A(2; -3; 5). Vì mặt phẳng (P) chứa trục Oz nên có phương trình dạng Ax + By = 0, vì mp(P) đi qua A(2; -3; 5) nên ta có: 2A – 3B = 0, chọn A = 3 => B = 2 (vì + ≠ 0)

Vậy mp(P) có phương trình: 3x+2y=0.

Vậy chọn C.