Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 20: Cho đường thẳng d: x = 1 + 2t; y = -1 -t; z = 1

Câu 20:

Cho đường thẳng d:

Khoảng cách giữa d và d’ là:

Lời giải:

Đường thẳng d đi qua M(1; -1; 1) và có vectơ chỉ phương \(\vec{u}\)(2; -1;0) d’ đi qua M’(2; -2; 3) và có vectơ chỉ phương \(\vec{u'}\)(-1;1;1)

Vậy chọn B