Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Trong hệ tọa độ (0,$\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$) cho véctơ $\vec{u}$ tùy ý khác $\vec{0}$

Câu 2:

Trong hệ tọa độ (0, \(\vec{i}\), \(\vec{j}\), \(\vec{k}\)) cho véctơ \(\vec{u}\) tùy ý khác \(\vec{0}\). Chứng minh rằng: \(\cos ^{2}(\vec{u}, \vec{i})+\cos ^{2}(\vec{u}, \vec{j})+\cos ^{2}(\vec{u}, \vec{k})=1\)

Lời giải:

Giả sử u→=(a,b,c)

Ta có: