Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cho khối chóp có đáy là n – giác, trong các mệnh đề sau mệnh đề đúng là: A.Số cạnh của một khối chóp là n+1

Câu 2:

Cho khối chóp có đáy là n – giác, trong các mệnh đề sau mệnh đề đúng là:

A.Số cạnh của khối chóp là n + 1.

B.Số mặt của khối chóp bằng 2n

C.Số đỉnh của khối chóp là 2n + 1

D.Số mặt của khối chóp bằng số đỉnh của nó.

Lời giải:

Chọn D