Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cho ba điểm A(1, 2, 0). B(1, 0, -1); C(0; -1; 2). Tam giác ABC là:

Câu 2:

Cho ba điểm A(1, 2, 0). B(1, 0, -1); C(0; -1; 2). Tam giác ABC là:

A. Tam giác cân đỉnh A   

B. Tam giác vuông đỉnh A.

C. Tam giác đều   

D. Không phải như A, B, C.

Lời giải:

Ta có AB = \(\sqrt{5}\); BC=\(\sqrt{11}\), AC=\(\sqrt{14}\)

Vậy A, B, C không thể là đỉnh của tam giác cân hay tam giác vuông, hay tam giác đều.

Vậy ta chọn D.