Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Khi độ dài của hình lập Phương tăng thêm 2 cm thì thể tích của n tăng thêm 98 cm^2 . Cạnh của hình lập Phương đã cho là:

Câu 19:

Khi độ dài của hình lập Phương tăng thêm 2 cm thì thể tích của n tăng thêm 98 . Cạnh của hình lập Phương đã cho là:

A. 4 cm   B. 5 cm   C. 6 cm   D. 3 cm

Lời giải:

Gọi a là độ dài cạnh của lập phương H đã cho (a > 0) (đơn vị cm) thì độ dài cạnh của lập phương H’ là (a + 2) cm.

Ta có: =,=

Theo gt: - =98 <=> -=98

+ + 12a + 8 – = 98

+ 12a -90 = 0

Chọn D