Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Cho hai điểm A(1; -1; 5) và B(0; 0; 1), Mặt phẳng (P) chứa A, B và song song với Oy có phương trình là:

Câu 19:

Cho hai điểm A(1; -1; 5) và B(0; 0; 1), Mặt phẳng (P) chứa A, B và song song với Oy có phương trình là:

A. 4x-z+1= 0   B. 4x+y-z+1=0

C. 2x+z-5=0   D. y+4z-1=0

Lời giải:

Mặt phẳng (P) chứa A, B song song với Oy sẽ có vectơ pháp tuyến là: [\(\overrightarrow{A B}\), \(\vec{J\)]. Trong đó \(\overrightarrow{A B}\)=(-1;1; -4), \(\vec{J\)=(0;1;0) là vectơ chỉ phương của Oy ta tính được [\(\overrightarrow{A B}\), \(\vec{J\)]=(4;0; -1)

Nên mp(P) có phương trình là: 4x-z+1=0.

Vậy chọn A.