Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Tính thể tích của một khối lăng trụ n – giác đều có tất cả các cạnh đều có tất cả các cạnh đều bằng a.

Câu 18:

Tính thể tích của một khối lăng trụ n – giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a.

Lời giải:

- Xét lăng trụ n – giác đều có tất cả các cạnh bằng a.

Ta có: V = S.h, trong đó

S là diện tích n – giác đều cạnh a.

h là chiều cao.

V là thể tích của lăng trụ.

Theo đề ra: h = a.

* Gọi O là tâm của đáy .

Xét tam giác . Gọi H là trung điểm của .

⇒ H là trung điểm của :