Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Cho mặt phẳng (P): 3x+4z+12=0 và mặt cầu (S): x^2 + y^2 + (z-2)^2 = 1

Câu 18:

Cho mặt phẳng (P): 3x+4z+12=0 và mặt cầu (S): ++=1. Khi đó:

A. mp(P) đi qua tâm mặt cầu (S).

B. mp(P) tiếp xúc với mặt cầu (S).

C. mp(P) cắt (S) theo một đường tròn.

D. mp(P) không cắt (S).

Lời giải:

Mặt cầu (S) có tâm I(0; 0; 2) có bán kính R = 1.

Ta có

Vậy (P) không có điểm chung với (S). ta chọn D.