Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Cho hình lập Phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng 1. Gọi M là trung điểm cạnh BC. Tính khoảng cách từ A tới mp (A’MD). Một học sinh giải như sau:

Câu 18:

Cho hình lập Phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng 1. Gọi M là trung điểm cạnh BC. Tính khoảng cách từ A tới mp (A’MD). Một học sinh giải như sau:

Bước 1. Chọn hệ trục tọa độ như hình bên. Kéo dài DM cắt AB tại E. khi đó, A = (0; 0; 0), E =(2; 0; 0), D = (0; 1; 0); A’ = (0; 0; 1)

Bước 2. Viết Phương trình mặt phẳng (A’MD)

Bước 3. Khoảng cách

Bài giải trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở bước nào?

A.Đúng

B.Sai ở bước 1

C.Sai ở bước 2

D.Sai ở bước 3

Lời giải:

Học sinh giải đúng.

Vậy chọn A.