Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Xác định giá trị của m và n để mỗi cặp sau đây song song: a) 2x + ny + 2z + 3 = 0 và mx + 2y - 4z + 7 = 0

Câu 17:

Xác định giá trị của m và n để mỗi cặp sau đây song song.

a) 2x + ny + 2z + 3 = 0 và mx + 2y - 4z + 7 = 0

b) 2x + y + mz - 2 = 0 và x + ny + 2z + 8 = 0

Lời giải:

a) Điều kiện để hai mặt phẳng đã cho song song với nhau là:

b) Điều kiện để hai mặt phẳng đã cho song song với nhau là: