Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Mặt phẳng (P) cắt ba trục Ox, Oy, Oz tại A, B, C trọng tâm tam giác ABC là G(-1; -3; 2). Phương trình mặt phẳng (P) là:

Câu 17:

Mặt phẳng (P) cắt ba trục Ox, Oy, Oz tại A, B, C trọng tâm tam giác ABC là G(-1; -3; 2). Phương trình mặt phẳng (P) là:

A. x+y-z-5=0   

B. 2x-3y-z-1=0

C. x+3y-2z+1=0   

D. 6x+2y-3z+18=0

Lời giải:

Vì G(-1; -3; 2) là trọng tâm tam giác ABC với A(a; 0; 0); B(0; b; 0), C(0; 0; c) nên ta có:

Vậy phương trình mp(ABC) là:

Vậy chọn D.