Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Cho hai đường thẳng d: x=1+t; y=2+t; z=3-t

Câu 17:

Cho hai đường thẳng d:

A. d cắt d’   

B. d trùng d’

C. d và d’ chéo nhau   

D. d song song với d’

Lời giải:

Đường thẳng d đi qua M(1; 2; 3) có vectơ chỉ phương \(\vec{u}\))1;1; -1)

d’ đi qua M’(1; -1; 2) có vectơ chỉ phương \(\vec{u'}\)(2;2; -2)

ta thấy \(\vec{u}\), \(\vec{u'}\) cùng phương nhưng không cùng phương với vectơ \(\overrightarrow{M M'}\) =(0; -3; -1) nên d và d’ song song với nhau.

Vậy chọn D.