Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Một khối lăng trụ đứng tam giác có các cạnh đáy bằng 37 cm, 13 cm, 30 cm, và diện tích xung quanh bằng 480m^2 . Khi đó thể tích của khối lăng trụ là.

Câu 16:

Một khối lăng trụ đứng tam giác có các cạnh đáy bằng 37 cm, 13 cm, 30 cm, và diện tích xung quanh bằng 480 . Khi đó thể tích của khối lăng trụ là.

A. 2010   B. 1010   C. 1080   D. 2040

Lời giải:

Chọn C