Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Hãy chia một khối tứ diện thành hai khối tứ diện sao cho tỉ số thể tích của hai khối này bằng số k > 0 cho trước.

Câu 16:

Hãy chia một khối tứ diện thành hai khối tứ diện sao cho tỉ số thể tích của hai khối này bằng số k > 0 cho trước.

Lời giải:

Gọi M là một điểm trên đoạn thẳng AB. Khi đó (SMC) chia tứ diện S.ABC thành hai tứ diện S.AMC và S. BMC lần lượt với thể tích ,

Vì d(S, (AMC) = d(S,(BMC)) nên

:Kết luận

Lấy điểm M trên AB sao cho AM = k.MB. Khi đó, khối tứ diện SABC được chia thành hai khối tứ diện SAMC và SBMC thỏa yêu cầu bài toán.