Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Cho mặt cầu (S): ++-2(x+y+z)-22=0 và mặt phẳng (P): 3x-2y+6z+14=0. Khoảnh cách từ tâm I của mặt cầu S tới mặt phẳng P là:

Câu 16:

Cho mặt cầu (S): ++-2(x+y+z)-22=0 và mặt phẳng (P): 3x-2y+6z+14=0. Khoảnh cách từ tâm I của mặt cầu S tới mặt phẳng P là:

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4

Lời giải:

Tọa độ tâm mặt cầu (S) là I = (1; 1; 1). Khoảng cách từ I(1; 1; 1) đến mp(P): 3x-2y+6z+14=0 là:

Vậy chọn C.