Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Cho đường thẳng d có phương trình: x = 1 + 2t; y = 2 - t; z = 3 + t

Câu 16:

Cho đường thẳng d có phương trình

Phương trình tham số nào sau đây cũng là phương trình của d?

Lời giải:

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương là \(\vec{u}\)=(2; -1;1) và d đi qua các điểm M có tọa độ dạng M(1+2t; 2-t; 3+t), ∀t với t = 1

Ta có tọa độ M = (3; 1; 4) ∈ d.

Đường thẳng d cũng nhận vecto \(\vec{v}\)(4; -2; 2) làm VTCP.

Vậy ta chọn B.