Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Một mặt phẳng đi qua trục của hình trụ, cắt trụ theo thiết diện là hình vuông cạnh 2R. a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ.

Câu 15:

Một mặt phẳng đi qua trục của hình trụ, cắt trụ theo thiết diện là hình vuông cạnh 2R.

a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ.

b) Tính thể tích của khối trụ.

c) Tính thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều nội tiếp hình trụ.

Lời giải:

Theo bài ra ta có hình trụ bán kính bằng đáy là R và đường sinh bằng 2R. từ đó suy ra:

a) Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ là :

Sxq = 2 πR.2R = 4 πR2

Stp = Sxq + 2Sđáy = 4 πR2+2 πR2 = 6 πR2

b) V = πR2.2R = 2 πR3

Lăng trụ tứ giác đều nội tiếp hình trụ là lăng trụ đứng có cạnh bên bằng 2R và có đáy là hình vuông có độ dài đường chéo là 2R nên độ dài cạnh của hình vuông là cạnh R √2 nên có thể có thể tích:

VLT = \((\sqrt{2R})^2\).2R = 4R3 (đvtt)