Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Mặt cầu có tâm I(6; 3; -4) tiếp xúc với Ox có bán kính là:

Câu 15:

Mặt cầu có tâm I(6; 3; -4) tiếp xúc với Ox có bán kính là:

A. 5   B. 2\(\sqrt{3}\)   C. 4\(\sqrt{3}\)   D. 4

Lời giải:

Bán kính mặt cầu là

Vậy chọn A