Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Cho hình trụ có bán kính đáy R, đường cao OO’. Cắt hình trụ đó bằng mặt phẳng (α) vuông góc với đáy và cách điểm O một khoảng cách h cho trước (h < R). Khi ấy, mp (α) có tính chất:

Câu 15:

Cho hình trụ có bán kính đáy R, đường cao OO’. Cắt hình trụ đó bằng mặt phẳng (α) vuông góc với đáy và cách điểm O một khoảng cách h cho trước (h < R). Khi ấy, mp (α) có tính chất:

A. Luôn tiếp xúc với một mặt trụ cố định.

B. Luôn cách mặt phẳng cho trước qua trục hình trụ một khoảng h,

C. Cắt hình trụ theo thiết diện hình vuông.

D. Cả ba tính chất trên đều sai.

Lời giải:

Vì khoảng cách từ O đến (α) bằng h cố định và α ⊥ đáy nên (α) tiếp xúc với trụ trục OO’ bán kính h. Chọn A