Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Cho điểm A(1; 2; -5). Gọi M, N, P là hình chiếu của A trên ba trục Ox, Oy, Oz. Phương trình mặt phẳng (MNP) là:

Câu 15:

Cho điểm A(1; 2; -5). Gọi M, N, P là hình chiếu của A trên ba trục Ox, Oy, Oz. Phương trình mặt phẳng (MNP) là:

Lời giải:

Vì M, N, P là hình chiếu của A(1; 2; -5) lên ba trục Ox, Oy, Oz nên ta có: M(1; 0; 0); N(0; 2; 0); P(0;0; -5)

Vậy mp(MNP) có phương trình là:

Vậy chọn A.