Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Các đường chéo của các mặt của hình hộp chữ nhật là $a\sqrt{5}$, $a\sqrt{13}$ . Thể tích của hình hộp đó là: A. 4 B. 5 C. 6 D. 8

Câu 15:

Các đường chéo của các mặt của hình hộp chữ nhật là \(a\sqrt{5}\), \(a\sqrt{13}\) . Thể tích của hình hộp đó là:

A. 4   B. 5   C. 6   D. 8

Lời giải:

Gọi 3 kích thước của hình hộp là x, y, z. Khi đó, các đường chéo của 3 mặt (đôi một không song song) là

Chọn C