Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 6 nằm trong mặt phẳng (α) có Phương trình 2x-2y+z+5=0.

Câu 14:

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 6 nằm trong mặt phẳng (α) có Phương trình 2x-2y+z+5=0.

Thể tích hình chóp S.ABC với S = (1; 1; 1) bằng:

A. 3\(\sqrt{6}\)   B. 12\(\sqrt{2}\)   C. 8   D. 4

Lời giải:

Thể tích hình chóp S.ABC là:

Chọn D