Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Cho điểm A(-1; 2; 1) và hai mặt phẳng (P): 2x+4y-6z-5=0 và (Q): x+2y-3z=0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu 14:

Cho điểm A(-1; 2; 1) và hai mặt phẳng (P): 2x+4y-6z-5=0 và (Q): x+2y-3z=0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. mp(Q) đi qua A và song song với (P).

B. mp(Q) không đi qua A và song song với (P)

C. mp(Q) đi qua A và không song song với (P)

D. mp(Q) không đi qua A và không song song với (P)

Lời giải:

Thay tọa độ của điểm A(-1; 2; 1) và Phương trình mp(Q) ta thấy thỏa mãn, nên (Q) đi qua A.

Mặt khác

Nên (P) và (Q) song song với nhau.

Vậy chọn A.