Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Ba kích thước của một hộp chữ nhật làm thành một cấp số nhân có cộng bội là: A. 8,16,32

Câu 14:

Ba kích thước của một hộp chữ nhật làm thành một cấp số nhân có cộng bội là 2. Thể tích hình hộp đã cho là 1728. Khi đó các kích thước của hình hộp là:

A. 8, 16, 32

B. 2,4, 8

C. 2\(\sqrt{3}\), 4\(\sqrt{4}\), 38

D. 6, 12, 24

Lời giải:

Gọi 3 kích thước của hình hộp chữ nhật đó là: a, 2a, 4a.

=>V=a.2a.4a=

Vậy 3 kích thước là: 6, 12, 24 => Chọn D