Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Tổng diện tích các mặt của một hình lập Phương bằng 96. Thể tích của khối lập Phương đó là: A. 64

Câu 13:

Tổng diện tích các mặt của một hình lập Phương bằng 96. Thể tích của khối lập Phương đó là:

A. 64   B. 94   C. 84   D. 48

Lời giải:

Hình lập phương có 6 mặt, mỗi mặt hình vuông cạnh a.

Diện tích 1 mặt là S = .

Tổng diện tích các mặt là = = 96

⇒ a = 4.

Do đó, thể tích của hình lập phương là: V = = 64

Chọn A