Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Tìm tọa độ tâm và bán kính mặt cầu sau đây: a) x^2+y^2+z^2-8x+2y+1=0

Câu 13:

Tìm tọa độ tâm và bán kính mặt cầu sau đây:

a) ++-8x+2y+1=0

b) +++6x-3y+15z-2=0

c) ++-6x+18y+1=0

Lời giải:

a) Ta có: ++-8x+2y+1=0

<=> ++=16

Nên mặt cầu có tâm la I(4, -1, 0) và bán kính R = 4.

b) Ta có: +++6x-3y+15z-2=0

c) Ta có: ++-6x+18y+1=0

Nên mặt cầu có tâm là I = (1/3; -1,0) và bán kính R = 1.