Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Cho vectơ u→(1;0;2) và X→(0; -1;1). Trong các vectơ sau, vectơ nào cùng phương với [u→,v→ ]A. a→(1;1;1)    B.b→(-2;1;1)C.

Câu 13:

Cho vectơ u→(1;0;2) và X→(0; -1;1). Trong các vectơ sau, vectơ nào cùng phương với [u→,v→ ]

A. a→(1;1;1)    B.b→(-2;1;1)

C. c→(0;1;-1)    D. d→(2;2; -1)

Lời giải:

Ta có [ u→,v→] =(2; -1; -1) cùng phương với b→(-2;1;1).

Vậy chọn B

Câu 13:

Câu hỏi trắc nghiệm