Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Cho vectơ u→(1;0;2) và X→(0; -1;1). Trong các vectơ sau, vectơ nào cùng phương với [u→,v→ ]A. a→(1;1;1)    B.b→(-2;1;1)C.

Câu 13:

Cho vectơ \(\vec{u}\)(1;0;2) và \(\vec{X}\)(0; -1;1). Trong các vectơ sau, vectơ nào cùng phương với [\(\vec{u}\), \(\vec{v}\) ]

A. \(\vec{a}\)(1;1;1)   

B.\(\vec{b}\)(-2;1;1)

C. \(\vec{c}\)(0;1;-1)   

D. \(\vec{d}\)(2;2; -1)

Lời giải:

Ta có [ \(\vec{u}\), \(\vec{v}\)] =(2; -1; -1) cùng phương với \(\vec{b}\)(-2;1;1).

Vậy chọn B