Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Cho A(a, 0, 0); B(0; b; 0), C(0; 0; c), a, b, c là những số dương thay đổi sao cho 1/a+1/b+1/c=2

Câu 13:

Cho A(a, 0, 0); B(0; b; 0), C(0; 0; c), a, b, c là những số dương thay đổi sao cho

Mặt phẳng (ABC) luôn đi qua một điểm cố định có tọa độ là:

Lời giải:

Phương trình mặt phẳng (ABC) viết theo đoạn chắn là:

nên ta thấy (ABC) đi qua điểm (1/2;1/2;1/2).

Vậy chọn C.