Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Trong mỗi trường hợp sau, gọi tên các hình tròn xoay. a) Sinh bởi ba cạnh của hình chữ nhật khi quay quanh đường thẳng chứa cạnh thứ tư.

Câu 12:

Trong mỗi trường hợp sau, gọi tên các hình tròn xoay.

a) Sinh bởi ba cạnh của hình chữ nhật khi quay quanh đường thẳng chứa cạnh thứ tư.

b) Sinh bởi một hình chữ nhật (kể cả ba điểm trong) khi quay quanh đường thẳng chứa một cạnh.

Lời giải:

a) Hình sinh bởi ba cạnh của hình chữ nhật khi quay quanh đường thẳng chứa cạnh thứ tư gọi là hình trụ.

b) Hình sinh bởi một hình chữ nhật (kể cả điểm trong) khi quay quanh đường thẳng chứa một cạnh là khối trụ.