Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Nếu ba kích thước của một khối hộp chữ nhật tăng lên k lần thì thể tích của nó tăng lên: A. k lần

Câu 12:

Nếu ba kích thước của một khối hộp chữ nhật tăng lên k lần thì thể tích của nó tăng lên:

A. k lần   B. lần   C. lần   D. lần

Lời giải:

Ba kích thước của khối hộp là a, b, c, thì thể tích của nó V = abc. Nếu tăng mỗi kích thước lên k lần thì thể tích (ka) (kb) (kc) = V. Vậy thể tích tăng lên lần

Chọn C