Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Cho hai điểm A(1; 3; -4) và B(-1; 2; 2). Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB là:

Câu 12:

Cho hai điểm A(1; 3; -4) và B(-1; 2; 2). Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB là:

A. 4x+2y-12z-17=0   B. 4x+2y+12z-17=0

C. 4x-2y-12z-17=0   D. 4x-2y+12z-17=0

Lời giải:

Mặt phẳng trung trực của đoạn AB đi qua trung điểm I(0;5/2; -1) của AB và nhận AB→(-2; -1;6) làm vectơ pháp tuyến, nên mặt phẳng có phương trình là:

-2x-(y-5/2)+6(z+1)=0

<=> -4x-2y+12z+17=0 <=> 4x+2y-12z-17=0.

Vậy chọn A.