Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Một hình trụ có bán kính đáy bằng a, đường cao OO’ = a √3.

Câu 11:

Một hình trụ có bán kính đáy bằng a, đường cao OO’ = a\(\sqrt{3}\). Một đoạn thẳng AB thay đổi sao cho góc giữa AB và trục hình trụ bằng . Một đoạn thẳng AB thay đổi sao cho góc giữa AB và trục hình trụ bằng 300, A, B thuộc hai đường tròn đáy của hình trụ, tập hợp trung điểm I của AB là:

A. mặt trụ

B. mặt cầu

C. đường tròn có tâm là trung điểm của đường cao hình trụ bán kính a\(\sqrt{3}\)/2 trong mặt phẳng trung trực của OO’.

D. mặt phẳng

Lời giải:

Gọi giao điểm của AB với OO’ là H. Do góc giữa AB và OO’ bằng 300. Nên AB thay đổi thì I chạy trên đường tròn tâm K là trung điểm OO’ bán kính R=a\(\sqrt{3}\)/2 trong mặt phẳng trung trực OO’.

Chọn C