Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Một hình cầu có thể tích 4 π/3 nội tiệp một hình lập phương.

Câu 11:

Một hình cầu có thể tích 4 π/3 nội tiệp một hình lập phương. Thể tích của hình lập phương đó bằng:

A. 8   B. 4 π   C. 1   D. 2 π\(\sqrt{3}\)

Lời giải:

Vì thể tích mặt cầu là:

Suy ra cạnh của hình lập phương là a = 2R = 2. Suy ra thể tích lập phương là: V==8.

Vậy chọn A.