Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Khối 20 mặt đều thuộc loại:A. {3; 4} B. {3; 5} C. {4; 3} D. {4; 5}

Câu 11:

Khối 20 mặt đều thuộc loại:

A. {3; 4}   B. {3; 5}   C. {4; 3}   D. {4; 5}

Lời giải:

Khối 20 mặt đều có: mỗi mặt là tam giác đều, mỗi đỉnh chung của 5 cạnh nên đa diện đều loại {3, 5}.

Chọn B