Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 11: Cho ba điểm A(1, 0, 0); B(0; 2; 0) và C(0; 0; 3). Phương trình nào sau đây không phải là Phương trình mặt phẳng (ABC)?

Câu 11:

Cho ba điểm A(1, 0, 0); B(0; 2; 0) và C(0; 0; 3). Phương trình nào sau đây không phải là Phương trình mặt phẳng (ABC)?

B. 6x+3y+2z-6=0

C. 6x+3y+2z+6=0

D. 12x+6y+4z-12=0

Lời giải:

Mặt phẳng (ABC) có phương trình viết đoạn chắn là:

Vậy chọn C.