Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Với điểm O cố định thuộc mặt phẳng (P) cho trước, xét đường thẳng l thay đổi đi qua O và tạo với (P) góc 30 độ . Tập hợp các đường thẳng l trong không gian là:

Câu 10:

Với điểm O cố định thuộc mặt phẳng (P) cho trước, xét đường thẳng l thay đổi đi qua O và tạo với (P) góc . Tập hợp các đường thẳng l trong không gian là:

A. mặt phẳng   B. hai đường thẳng

C. mặt trụ   D. mặt nón

Lời giải:

Mặt nón

Qua O kẻ đường thẳng Δ ⊥ mặt phẳng (P) thì góc giữa Δ và l β=-=

Vậy đường thẳng l luôn tạo với Δ một góc không đổi và đi qua điểm O cố định trên tg nên l thuộc mặt nón H trục Δ đỉnh O và góc ở đỉnh bằng = .

Chọn D