Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Trong hệ tọa độ (0, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$) cho các vectơ ...

Câu 1:

Trong hệ tọa độ (0, \(\vec{i}\), \(\vec{j}\), \(\vec{k}\)) cho các vectơ

\(\vec{u}=\vec{i}-2 \vec{j} ; \vec{v}=3 \vec{i}+5(\vec{j}-\vec{k}) ; \overrightarrow{\mathrm{w}}=2 \vec{i}-\vec{k}+3 \vec{j}\)

a) Tìm tọa độ của vectơ đó;

b) Tìm côsin của các góc \((\vec{v}, \vec{i}) ;(\vec{v}, \vec{j}) ;(\vec{v}, \vec{k})\)

c) Tính các tích vô hướng \(\vec{u} \cdot \vec{v}, \vec{u} \cdot \overrightarrow{\mathrm{w}}, \vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{w}}\)

Lời giải: